1. Identiteit

De website https://www.celside.com (hierna te noemen de “Website”) is uitgegeven door SFAM (hierna te noemen “SFAM”). SFAM is een vereenvoudigde vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van € 20.000.000,–, geregistreerd bij het Franse handelsregister (Registre du Commerce et des Sociétés de Paris) onder nummer 424 736 213, en waarvan het hoofdkantoor gevestigd is aan 23/25 Avenue Kléber – 75116 PARIJS – Frankrijk. SFAM is verzekeringsmakelaar en als zodanig geregistreerd bij ORIAS, de Franse Instantie voor registratie van verzekeringstussenpersonen, onder nummer 10 053 831. Intracommunautair BTW-nummer: FR 64 424736213

 

2. Contact

E-mail: afdelingkwaliteit@celside.com

Tel: +32 50 93 08 10

 

3. Directeur van publicatie

De heer Kilani FEGAIER.

 

4. Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Celside heeft een functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna « DPO ») aangesteld. U kunt contact opnemen met de DPO per e-mail op het adres: dpo.be@hubside.eu of per post op het adres: 1 RUE CAMILLE CLAUDEL CS10141 26104 ROMANS/ISÈRE CEDEX – FRANKRIJK.

Om uw rechten op grond van de regelgeving inzake gegevensbescherming uit te oefenen of hier meer informatie over te verkrijgen, kunt u contact opnemen met afdelingkwaliteit@celside.com of een brief sturen op het bovenstaande adres. U kunt hier eveneens meer informatie te verkrijgen door het privacybeleid op onze website te raadplegen.

 

5. Hosting en Creatie

De Website is gemaakt door SFAM, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Frankrijk aan 23/25 Avenue Kléber, 75116 PARIJS.

De Website wordt gehost door OVH SAS, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Frankrijk, 2 rue Kellerman, 59100 Roubaix. Tel: +33 9 72 10 10 07

 

6. Intellectueel eigendom

Deze Website omvat alle informatietechnologische elementen (waaronder de software, IT-ontwikkelingen, webpagina’s, tevens inhoudende (computer)programma’s en bron- en objectcode, domeinnamen, voorbereidende ontwerpwerkzaamheden, specificaties, bestekken en voorbereidende studies, gebruikersinformatie, databank), de huisstijl en/of grafische vormgeving (met inbegrip van projecten, modellen, prototypes, tekeningen en schema’s), de inhoud (waaronder tekstuele, grafische, geluids-, fotografische en multimedia elementen) de functionaliteiten en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen. De Website is de exclusieve eigendom van SFAM. Alle rechten van reproductie of representatie zijn enkel voorbehouden aan SFAM.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, openbaarmaking, overname, gebruik, wijziging, bewerking, vertaling, verspreiding of gebruik voor direct marketingdoeleinden van de Website of de elementen daarvan, op welke wijze of via welk medium (papier, digitaal,…..) dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SFAM derhalve verboden, op straffe van schending van auteursrecht, tekeningen of modellenrecht, merkenrecht en/of databankenrecht. De logo’s, merken en iconografische elementen die verband houden met ander bedrijven en producten, en worden weergegeven op de Website, zijn de eigendom van de respectievelijke bedrijven, de auteurs en andere rechthebbenden.

Eenieder die SFAM wil informeren over de aanwezigheid van schadelijke of illegale informatie of inhoud, in het bijzonder de schending van de intellectuele eigendomsrechten van een derde of strijdigheid met wet- en regelgeving, kan dit doen door een gedetailleerde e-mail te sturen naar het volgende adres: afdelingkwaliteit@celside.com

De Website kan hyperlinks en andere promotionele elementen (banners, video’s….) bevatten die verwijzen naar bronnen of websites beheerd door derden en die niet in eigendom zijn van of beheerd worden door SFAM. SFAM heeft geen zeggenschap over de inhoud van websites of de handelswijze van derden en wijst alle verantwoordelijkheid in dit verband van de hand. SFAM kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites. Het feit dat informatie van deze websites vermeld staat op de Website, leidt niet tot aansprakelijkheid van SFAM. De gebruikers van de Website zijn zelf verantwoordelijk voor en aanvaarden zelf alle risico’s die voortvloeien uit de raadpleging en het gebruik van deze websites beheerd door derden.

 

7. Persoonsgegevens

SFAM stelt alles in het werk teneinde de bescherming, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruikers van de Website te waarborgen onder eerbieding van hun persoonlijke levenssfeer.

SFAM ziet toe op de naleving van de regels ter bescherming van uw persoonsgegevens en verbindt zich ertoe dat de verwerking van persoonsgegevens op de Website in overeenstemming is met de Franse wet van 6 januari 1978, genaamd de ‘Loi Informatique et Libertés’, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (hierna: AVG). SFAM zorgt er voorts voor dat deze gegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze worden verwerkt.

7.1 Toepassingsgebied – Definitie

Deze bepalingen zijn van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens via de Website.  Ze zijn tevens van toepassing op de gebruikers van de Website teneinde hen te informeren met betrekking tot het gebruik en de bescherming van hun persoonsgegevens.

Onder de volgende begrippen wordt verstaan:

 • Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, direct of indirect, zoals een achternaam, een voornaam, een geboortedatum, een postadres, een e-mailadres of een IP-adres.
 • Een verwerking van persoonsgegevens is elke bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
 • De verwerkingsverantwoordelijke is rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • De Verwerker is de rechtspersoon die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
 • De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.
 • De Betrokkene is een natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Het betreft de gebruikers van de Website.

7.2 Identeit Verwerkingsverantwoordelijke

In het kader van het gebruik van de Website kan SFAM, als verwerkingsverantwoordelijke, gehouden zijn persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken onder de hierna uiteengezette voorwaarden en terzake de hierna gespecificeerde doeleinden.

7.3 Methode verzameling persoonsgegevens / verplicht of facultatief karakter van verzameling

De door SFAM verzamelde persoonsgegevens zijn strikt noodzakelijk tot het nagestreefde doel.

SFAM streeft ernaar de verzamelde gegevens tot een minimum te beperken en deze up-to-date te houden middels de vergemakkelijking van de uitoefening van de rechten van betrokkenen. SFAM zorgt ervoor dat de door haar verwerkte Persoonsgegevens worden bijgewerkt met inachtneming van de onderstaande doeleinden.

SFAM verzamelt geen persoonsgegevens zonder medeweten van de betrokkenen. Zij past bovendien het beginsel van evenredigheid en relevantie van de verzamelde gegevens toe en verbindt zich ertoe deze beginselen te respecteren.

SFAM verzamelt en vraagt nimmer opzettelijk persoonsgegevens van minderjarigen (jonger dan 18 jaar).

Persoonsgegevens kunnen worden verzameld tijdens het online browsen, in het bijzonder via de contactformulieren op de Website. Wanneer het verplicht is informatie / gegevens te verstrekken teneinde het verzoek te verwerken of – in het bijzonder vanwege een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting – gaat dit verzoek vergezeld van een onderscheidend teken zoals een asterisk (*). Voor wat betreft de velden van een formulier die niet verplicht ingevuld hoeven te worden, wordt de keuze overgelaten aan de betrokkene. Indien de zogenaamde “verplichte” gegevens niet zijn verstrekt zijn of onjuist zijn, kan het zijn dat SFAM niet ingaat op het verzoek van de betrokkene middels het betreffende formulier.

7.4 Verwerkingsdoeleinden – Rechtsgrondslagen

De verwerking van persoonsgegevens wordt verricht in overeenstemming met de AVG, de Franse wet ‘Loi Informatique et Libertés’ van 6 januari 1978, en de normen van de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL). Ze worden verzameld en verwerkt voor expliciete en gerechtvaardigde doeleinden. De door SFAM verzamelde persoonsgegevens via het gebruik van de Website, worden verwerkt om:

 • Contactverzoeken te beantwoorden en/of informatie toe te sturen;
 • Een goede werking van de Website te garanderen;
 • Een voldoende veiligheidsniveau te garanderen;
 • Statistieken van publieksmeting te ontwikkelen en onderzoek te verrichten.

De verwerking van persoonsgegevens, in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden, is dan wel gebaseerd op de toestemming van de betrokkene, dan wel op het gerechtvaardigd belang van de gegevensbeheerder om, voor zover van toepassing, te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

7.5 Categorieën verzamelde persoonsgegevens

De categorieën persoonsgegevens, die door SFAM verwerkt worden in het kader van de hieronder beschreven doeleinden, betreffen:

 • Identificatiegegevens en professionele gegevens met betrekking tot samenwerkend partners, zoals: achternaam, voornaam, e-mail, telefoonummer, naam onderneming samenwerkend partner, functie binnen de onderneming
 • Inloggegevens en cookies: logbestanden (logs)

7.6 Duur opslagperiode

De duur van de opslagperiode van persoonsgegevens door SFAM is wisselend en wordt bepaald door verschillende criteria, waaronder :

 • Het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens gebruikt worden. SFAM dient bijvoorbeeld de gegevens te bewaren gedurende de periode die benodigd is voor de uitvoering van het behandelgerelateerde doeleinde, zijnde 3 jaar;
 • Wettelijke verplichtingen: uit wet- en regelgeving kan een minimale opslagperiode voorschrijven gedurende welke SFAM gehouden is de gegevens op te slaan.

De formulieren van gegevensverwerking specificeren de opslagperiode van de betreffende gegevens.

7.7 Ontvanger persoonsgegevens

De door SFAM verzamelde en verwerkte persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • personen die daartoe zijn aangewezen door de Verwerkingsverantwoordelijke, aan de ondernemingen van de groep, aan haar samenwerkend partners of aan subcontractanten.
 • derden die handelingen verrichten terzake het beheer van de Website, dan wel om te voldoen aan de wettelijke en wettelijke of reglementaire verplichting van

7.8 Gegevensbeveiliging

Er wordt een gegevensbeschermingsbeleid (PSSI) gevoerd passend bij de aard van de gegevens en de aard van onze activiteiten.

SFAM verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om een ​​voldoende niveau van gegevensbescherming te waarborgen en zal in dit kader passende technische en organisatorische maatregelen teneinde een voldoende beveiligingsniveau te waarborgen, afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden en de bijbehorende risico’s.

SFAM zal de benodigde veiligheidsmaatregelen treffen om het risico van de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens, hetzij per ongeluk hetzij onrechtmatig, te verminderen. In dit kader vereist zijn eveneens van haar subcontractanten om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde een voldoende beveiligingsniveau te waarborgen, afhankelijk van de verwerkingsdoeleinden en de bijbehorende risico’s.

7.9 Rechten betrokkenen

De Persoon die betrokken is bij de gegevensverwerking door SFAM, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, kan, onder de voorwaarden en beperkingen van de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht van inzage: De betrokkene heeft het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, voor zover dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en de informatie te ontvangen zoals uiteengezet in artikel 15 van de AVG. Op verzoek kan een kopie van de verwerkte persoonsgegevens aan de betrokkene worden verstrekt.
 • Recht op rectificatie: De betrokkene heeft het recht om rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens, alsmede het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.
 • Recht op gegevenswissing:De betrokkene heeft het recht de wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen indien een van de volgende gevallen zich voordoet:
  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking berust, in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden;
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt door de Verwerkingsverantwoordelijke of één van haar subcontractanten;
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving is dit recht op gegevenswissing niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonsgegevens met name noodzakelijk is:
  • voor de naleving van een wettelijke verplichting die verwerking vereist waarin wordt voorzien door het Unierecht of door het recht van de lidstaat waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;
  • voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • Recht op beperking van de verwerking:De betrokkene heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:
  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist;
  • De verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
  • De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: De betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die aan SFAM zijn verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, zodat hij ze gemakkelijk kan bewaren of kan overdragen naar een ander informatiesysteem, om hergebruik voor persoonlijke doeleinden mogelijk te maken.
 • Recht van Bezwaar: De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. De persoonsgegevens worden niet meer voor deze doeleinden verwerkt tenzij SFAM een legitieme en dwingende reden rechtvaardigt zoals bedoeld in artikel 21 van de AVG.
 • Recht intrekken toestemming: De betrokkene heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken indien de gegevensverwerking hierop berust.
 • Recht om te bepalen wat er bij overlijden met de persoonsgegevens gebeurt: De betrokkene heeft het recht om algemene of specifieke richtlijnen vast te stellen met betrekking tot de opslag, de wissing en de verstrekking van zijn persoonlijke gegevens na overlijden.
 • Recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: De betrokkene heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de dienen bij een toezichthoudende autoriteit (GBA of CNIL) indien de Betrokkene meent dat de verwerking niet in overeenstemming met de AVG is uitgevoerd.

7.10. Uitoefening Rechten

Indien de betrokkene één voornoemde rechten uit wil oefenen of informatie zijn gegevens wil verkrijgen, kan hij op één van de volgende wijzen contact op te nemen met SFAM, onder vermelding van zijn voor- en achternaam en zijn contactgegevens:

SFAM behoudt zich het recht voor om de identiteit van de Betrokkene te verifiëren.

Overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen zal SFAM de informatie en/of de maatregelen die naar aanleiding van het verzoek van de gebruiker zijn genomen, zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, verstrekken. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal te verwerken verzoeken. De gebruiker zal hiervan op de hoogte worden gebracht. In geval van weigering van inwilliging van het verzoek, stelt SFAM de gebruiker in kennis van de redenen hiervan en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (GBA of CNIL).

In geval van een verzoek om verwijdering of beperking van gegevensverwerking deelt SFAM de gebruiker mee dat hij geen toegang meer heeft tot de Dienst en de bijbehorende functionaliteiten.

8. Cookies

Tijdens het bezoek van de Website, kan informatie met betrekking tot de navigatie van de terminal (computer, tablet, smartphone, etc.) van de gebruiker worden opgeslagen in tijdelijke tekstbestanden, zogenaamde ‘Cookies’.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestand, meestal bestaande uit letters en cijfers, dat op een terminal wordt geplaatst tijdens het bezoek van een website. Een cookie stelt de uitgever in staat het terminal waarop het wordt opgeslagen te identificeren. Sommige cookies zijn essentieel voor het gebruik van de Website, anderen zijn bedoeld om de weergegeven inhoud te optimaliseren. Een gebruiker kan, op elk gewenst moment, de installatie van cookies weigeren door zijn browser-instellingen aan te passen. Dit kan echter bepaalde functionaliteiten van de Website beperken of verslechteren.

Door wie kunnen cookies geplaatst worden en voor welke doeleinden?

De op de Website gebruikte cookies kunnen door SFAM en door de door haar ingeschakelde dienstverleners, met inbegrip van Google en Cloudflare, worden geplaatst. Cookies hebben verschillende doeleinden. De cookies die op de Website gebruikt worden, hebben de doeleinden zoals hierna uiteengezet.

Technisch noodzakelijke cookies

Noodzakelijke cookies stellen de gebruiker in staat de belangrijkste functionaliteiten van de website te gebruiken en beveiligen de verbinding. Deze cookies zijn essentieel voor navigatie op de Website, uitschakeling resulteert in een aanzienlijke verslechtering van de door de Website aangeboden diensten. Noodzakelijke cookies worden enkel geplaatst door SFAM en haar technische dienstverlener Cloudflare (CDN). SFAM maakt voornamelijk gebruik van inlogcookies.

Naam cookie Doel Geldigheidsduur
PHPSESSID Sessievariabelen Sessie
__cfduid Identificatie sessie Cloudflare Eén jaar

Op het eerste inlogmoment, en willekeurig en asystematisch bij volgende inlogmomenten, wordt de gebruiker voorgesteld om de inloggegevens op te slaan. Deze functionaliteit vereist het gebruik van permanente cookies (opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker). Het enige doel van dit tekstbestand, is het vergemakkelijken van de toegang tot de Website. Deze functionaliteit is optioneel en kan op elk gewenst moment door de gebruiker worden uitgeschakeld.

Functionele of sociale cookies

Deze cookies optimaliseren de werking van de Website, vergemakkelijken de navigatie en geven de gebruiker toegang tot specifieke functionaliteiten van de Website, met name om de presentatie van de Website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van de terminal van de gebruiker.

Deze cookies worden door SFAM geplaatste gedurende de sessie van de gebruiker, met een maximum van één jaar. De geldigheidsduur van de cookie wordt niet automatisch verlengd bij een volgend bezoek. Tijdens navigatie op de Website, registeren de servers van SFAM automatisch, met behulp van de Google Analytics software, bepaalde logbestanden, waaronder het IP-adres (enkel de locatie), het type browser, de verwijs- en exitpagina’s, de geraadpleegde URL’s, het aantal klikken, en de manier waarop de gebruiker reageert op links op de Website, de domeinnamen, de bestemmingspagina’s, de bezochte pagina’s, de begin- en einddatum van de sessie en andere dergelijke gegevens.

Deze informatie kan door SFAM worden verzameld vanuit e-mails verzonden naar gebruikers van de Website. SFAM kan daardoor vaststellen welke berichten geopend zijn en op welke links geklikt is. Met behulp van deze informatie kan SFAM het gebruikersgedrag beter begrijpen, nauwkeuriger rapportages opstellen en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

De Google Analytics software gebruikt cookies om informatie te verzamelen en rapporten te genereren over de gebruiksstatistieken van de Website, zonder dat individuele gebruikers persoonlijk worden geïdentificeerd door Google. De “_ga” cookie is de cookie die het meest wordt gebruikt door Google Analytics.

Voorbeelden van functionele cookies:

Naam cookie Doer Geldigheidsduur
GEO Locatie van de website (taalkeuze) Eén jaar
Cookieconsent_status Acceptatie van cookies Eén jaar
_ga Identificatie van de gebruiker ten behoeve van Google Analytics 13 maanden
_gid Identificatie van de gebruiker ten behoeve van Google Analytics 24 uur
_gat Identificatie van de gebruiker ten behoeve van Google Analytics 1 minuut

SFAM verzamelt en gebruikt deze analytische gegevens. Deze gegevens zijn anoniem en niet te herleiden naar een bepaalde gebruiker.

Deze cookies stellen ons in staat om het gebruik en de prestaties van onze Website te analyseren, statistieken bij te houden en vast te stellen hoe vaak en wanneer verschillende onderdelen van onze Website gebruikt worden (geraadpleegde inhoud, route), waardoor het voor SFAM mogelijk is het gebruiksgemak van de Website te verbeteren (de meest geraadpleegde pagina’s en items, de meest gelezen artikelen, etc.).

Cookies worden ook gebruikt om het aantal bezoekers van een pagina te tellen. Wij merken in dit verband op dat de Website gebruik maakt van de mogelijkheid van lokale opslag, zodat de browser van de gebruiker mogelijk cookies met een beperkte levensduur opslaat.

Sociale cookies (links)

De Website bevat links naar computerapplicaties van derden, die de gebruiker in staat stellen de inhoud van onze Website te delen met andere mensen of aan andere mensen kenbaar te maken.

Dit is met name het geval bij:

 • sociale media knoppen (Twitter, Facebook, Linkedin en Viadeo)
 • twitterlijsten (Twitter)

Deze functionaliteiten maken gebruik van cookies van derden die rechtstreeks door de betreffende computerapplicatie zijn geplaatst.

Door dit soort applicatieknoppen kunnen sociale media het navigatiegedrag van de gebruiker op onze Website volgen op het moment dat de account van de gebruiker actief is op zijn terminal (open sessie) gedurende de navigatie op onze Website. Bij het eerste bezoek van de Website, wordt de gebruiker middels een banner geïnformeerd over de aanwezigheid van cookies en gevraagd het gebruik van cookies te weigeren of te accepteren.

SFAM wijst de gebruiker er op dat zij geen enkele controle heeft over de door sociale media gebruikte procedures om informatie over het navigatiegedrag van de gebruiker in te winnen op de Website en de persoonsgegevens waarover zij beschikken. SFAM raadt de gebruiker aan om het privacybeleid van deze sociale media te raadplegen om meer te weten te komen over de gebruiksdoeleinden, met name de reclamedoeleinden, van de navigatiegegevens die via deze applicatieknoppen verzameld worden.

Beheer van cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De gebruiker kan cookies echter weigeren of uitschakelen door aanpassing van de browserinstellingen. Het uitschakelen van cookies kan leiden tot een verminderde functionaliteit van de Website.

Browser cookies

De configuratie van elke browser is anders. Voor meer informatie en wijziging van de cookie-instellingen, wordt de gebruiker aangeraden de help-sectie van de browser te raadplegen:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Edge: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

FireFox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Meer informatie over cookies

Bij zowel de GBA te Brussel, als bij de CNIL te Parijs, kan de gebruiker meer informatie krijgen terzake het identificeren, blokkeren en verwijderen van cookies en volgtechnologieën: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ en https://www.cnil.fr/en/home.

 

9. Misbruik melden

De gebruiker wordt verzocht contact op te nemen met SFAM bij constatering van abnormaal gedrag, illegale activiteiten dan wel schadelijke of illegale informatie. Misbruik kan per e-mail worden gemeld op het volgende adres: afdelingkwaliteit@celside.com onder opgave van de reden van signalering en verstrekking van alle informatie en documenten die voor een goed begrip van de situatie van belang kunnen zijn.

 

10. Toepassselijk recht

Op deze Website is Frans recht van toepassing.

Website laatst bijgewerkt op: 22/06/2021